Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

serwisu a-k.pl

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu www.a-k.pl jest Grupa ZFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 32 A, 31-564 Kraków zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552467- zwana dalej Usługodawcą.

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług umożliwiających kojarzenie ze sobą Użytkowników (Zleceniodawców i Wykonawców), rozliczania transakcji realizowanych pomiędzy Użytkownikami, korzystania z Serwisu. Stanowi on również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.0.1422  z późn. zmianami), określaną dalej jako u.s.u.d.e.

3. Adresem e-mail właściwym do kontaktu z Usługodawcą jest adres: [email protected]

4. Klientem serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Serwis a-k.pl występuje w relacjach pomiędzy Wykonawcami i Zleceniodawcami jedynie jako dostawca platformy internetowej i nie uczestniczy w realizacji określonych usług i dzieł, a także nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie realizacji tych usług i dzieł, a występuje jedynie jako podmiot pośredniczący, rozliczający transakcje nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług i dzieł oraz innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Użytkowników wobec innych Użytkowników.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 • Adres Korespondencyjny Usługodawcy – Grupa ZFK Sp.z o.o., ul.  Al. Pokoju 32 A, 31-564 Kraków,

 • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.a-k.pl,

 • Regulamin - niniejszy regulamin,

 • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z sieci Internet, zainteresowana ofertą na stronie Serwisu, która w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczają, że będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem Usługodawcy, ale także kreuje bezpośrednio prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, w tym odpowiedzialność Wykonawcy względem Zleceniodawcy za jakość i sposób wykonania Zleconych usług i dzieł, z wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy w tym zakresie,

 • Wykonawcy - osoby wykonujące usługi na rzecz Zleceniodawców i rozliczające się za pomocą Serwisu,

 • Zleceniodawca - osoba rozliczająca się z Wykonawcą za pomocą Serwisu,

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,

 • Konto - część Serwisu oddana do dyspozycji Użytkownika, identyfikowana za pomocą adresu e-mail Użytkownika oraz loginu, pozwalająca mu na korzystanie z funkcji Serwisu, w szczególności na rozliczanie usług i dzieł oraz otrzymywanie wynagrodzenia,

 

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Platforma a-k.pl umożliwia Użytkownikom (Zleceniodawcom i Wykonawcom) rozliczenia transakcji realizowanych pomiędzy Użytkownikami.

2. Usługi świadczone przez Serwis ograniczają się jedynie do kojarzenia Użytkowników za jego pośrednictwem. Usługodawca nie jest stroną umów jakie mogą zostać zawarte przez Użytkowników.

 

3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu, jak również powszechnie obowiązujących przepisów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i za pomocą innych środków komunikacji. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Usługodawcy.

4. Usługodawca nie odpowiada za treści udostępniane przez Użytkownika drugiej stronie.

 

§ 4 Regulamin, jego udostępnianie i możliwość odtwarzania

1.  Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu www.a-k.pl

2.  Użytkownik ma możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może również pobrać niniejszy regulamin, co pozwoli mu na jego wielokrotne odtwarzanie w przyszłości.

3.  Na życzenie Użytkownika Usługodawca prześle niniejszy regulamin Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

§ 5 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.    W serwisie www.a-k.pl świadczone są następujące rodzaje usług elektronicznych:

     a) Konto,

     b) Newsletter  

2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu.

3.   Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy wraz z linkiem aktywacyjnym do Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

4.   Konto zostanie utworzone po automatycznej akceptacji przez Usługodawcę rejestracji.

5.  Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

6.   W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa lub uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości użytkownika Usługodawca może zablokować Konto takiego użytkownika.

7.    Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła).

8.   Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych.

9.  Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter odpłatny. Wysokość opłat to: miesięczny abonament - 99, 99 zł. Miesięczny abonament dla dotychczasowych użytkowników Tad Sp. z o.o. ustalany jest indywidualnie. Klient, który przekazuje prawa autorskie, przez pierwsze trzy nie ponosi kosztów, po upływie tego okresu -

10 zł za każde przeniesienie.

10.  Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

11.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

12.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy w serwisie lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Usługodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni,

13. Usługodawca zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

14. Usługodawca zapewni dostęp Użytkownikowi do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15. Serwis korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi  plików Cookies.

 

§ 6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

Korzystanie z systemu teleinformatycznego Usługodawcy wymaga łącznego spełnienia niniejszych warunków:

a) Posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,

b) Dostępu do poczty elektronicznej,

c) Posiadania przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript.

 

§ 7 Zasady korzystania z Serwisu

1. Możliwość korzystania z pełnej oferty Serwisu a-k.pl przez Użytkowników wymaga zarejestrowania się w Serwisie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

2. W celu rozliczenia świadczonych przez Wykonawcę dla Zleceniodawcy usług i dzieł Wykonawca zawiera umowę z Usługodawcą, w której określa profil swojej działalności oraz oświadcza, iż jego usługi i dzieła nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, a także przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i roszczenia Zleceniodawcy.

3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej (jak chociażby w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych, o czym mowa w art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) bądź innej formy szczególnej Użytkownicy powinni niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności. Zleceniodawca może uzależnić dalsze czynności związane ze zleceniem określonych czynności do wykonania, od uprzedniego złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń na piśmie (m.in. oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych).

4. Usługodawca, z chwilą informacji o zawarciu i wykonaniu pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą umowy wykonania usługi lub dzieła (poprzez dodanie rozliczenia w systemie przez Użytkownika), przesyła do Zleceniodawcy fakturę pro forma, obejmującą całość należności za wykonanie określonej usługi lub dzieła ustalonej pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma po uprzedniej akceptacji oświadczenia że umowa taka została zawarta, a usługa lub dzieło zostało wykonane i po zapoznaniu się z nim nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego jakości.

5. Płatność powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy wskazany na danej fakturze proforma. Jeżeli powyższe płatności nie zostaną zrealizowane w ustalonych terminach, Zlecenie nie ulega anulowaniu i pozostaje w mocy, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia określonej należności. W takim wypadku Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a w razie dalszego braku płatności, Usługodawca lub Wykonawca będzie uprawniony do podjęcia czynności windykacyjnych.

6. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy, o której mowa w punkcie 5 powyżej, Wykonawca otrzymuje informację o zabezpieczeniu środków z realizacji umowy, a Zleceniodawca otrzymuje natomiast od Usługodawcy fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę.

7. Akceptacja ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 4 i 5, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, a Usługodawca dokonuje rozliczenia pomiędzy Użytkownikami w następujący sposób:

 1. Zleceniodawcy wystawi fakturę VAT na umówioną kwotę brutto

 2. Wykonawcy wypłaci wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na podstawie wystawionego rachunku przez użytkownika z tytułu umowy współpracy między użytkownikiem a serwisem liczonej od kwoty netto pomniejszonej o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, przy uwzględnieniu 20% kosztów uzyskania przychodu.

8. Na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem, zawierając umowę oraz zlecając transakcję wyraża jednocześnie zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi i jej realizację przed upływem terminu na odstąpienie od zawartej umowy lub zleconej transakcji, wynikającego z ustawy o prawach konsumenta. Dostawca informuje Użytkownika będącego konsumentem, że wyrażenie zgody związane jest z koniecznością dokonania przez Dostawcę i Użytkownika zapłaty kwoty rozliczenia wynikającej z przedmiotowego Zlecenia i efektem wyrażenia zgody będzie to, że takiemu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Transakcji lub złożonego Zlecenia, a Dostawcy przysługuje uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia za Usługę rzeczywiście wykonaną.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1.    Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności, której reklamacja dotyczy.

2.    Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając ją na adres www.a-k.pl. lub pocztą tradycyjną na Adres Korespondencyjny Usługodawcy.

3.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostanie dostarczona na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji Konta.

4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona w postaci kredytów przypisanych do konta Użytkownika.

 

§ 9 Informacja handlowa

1.  Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa pochodząca od Usługodawcy.

2.  Informacja handlowa będzie dostarczana za pomocą Newslettera po jej wcześniejszym zamówieniu. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usługi poprzez podanie swojego adresu e-mail, zaznaczeniu pól “Zgadzam się z Regulaminem” i “Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej” oraz kliknięciem przycisku “Zapisz”.

3.   Wyrażenie zgody przez Użytkownika, w sposób wskazany w punkcie poprzednim, oznacza przede wszystkim zgodę na otrzymywanie ofert od Usługodawcy.

4.    W sprawach nieuregulowanych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 10 Dane osobowe i ich ochrona

1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2002.101.926), zwaną dalej u.o.d.o., jest Usługodawca

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w niniejszym Regulaminie, a także jest zgodne z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

3. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy (jeżeli jest inna niż imię i nazwisko), numeru NIP oraz adresu.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług oraz w celach marketingu produktów/usług własnych Usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wymienionych powyżej jest ustawowe upoważnienie obejmujące przetwarzanie danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Użytkownikiem i Usługodawcą (art. 18 pkt. 1 u.s.u.d.e.), przetwarzanie danych ze względu na właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę lub sposobu ich rozliczenia (art. 18 pkt 2 u.s.u.d.e.), marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (art. 23 ust. 4 u.o.d.o.) oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (art. 23 pkt 1 podpunkt 5 u.o.d.o.).

6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7. Użytkownik ma prawo do wglądu, uzupełniania, i korekty treści swoich danych osobowych. Oprócz tego, Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. W tym celu należy wysłać odpowiednie pismo na Adres Korespondencyjny Usługodawcy.

8. Po zakończeniu korzystania z usług przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również tych, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (anonimizacja danych), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

§ 11 Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługiwać będzie się użytkownik serwisu  www.a-k.pl

2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 publikowane będą na głównej stronie Serwisu.

 

§ 12 Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Użytkowników

Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi:

 • korzystanie przez Użytkownika z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,

 • jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia -7.08.2018 r.

2.    Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.

3.    O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4.  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

5.  Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownik będącym jednocześnie przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.

6. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

8. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl przepisów ochrony konsumenta właściwych dla Państwa, w którym Klient/Użytkownik ma miejsce zamieszkania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (tzw. Rzym I).

9. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Użytkownik będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym w Danii lub Wielkiej Brytanii rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl przepisów ochrony konsumenta właściwych dla Państwa, w którym Klient/Użytkownik ma miejsce zamieszkania na podstawie przepisów Konwencji Rzymskiej z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.

10. Dla sporów wynikłych na tle realizacji umowy pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym poza Unią Europejską właściwe będą przepisy prawa polskiego.

11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 8 i 9.

 

Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności